Informatioun vum Club09 zum Kleeschen

Club09

Hei eng Informatioun vum Club 09:
De Club 09 informéiert dat de Kleeschen dëst Joer wéinst der Pandemie nëmmen bei déi Kanner geet, déi ugemellt
sinn. Et deet eis Leed dat de Kleeschen dëst Joer aus Sécherheetsgrënn net bei déi Leit ab 70 Joer ka kommen.

Retour aux actualités