Internetseit vun der Bäertrëffer Schoul

 

Hei de Link zu der Bäertrëffer Schoul

 

Ecole fondamentale Berdorf
4, bäim Martbësch
L-6552 Berdorf
Tél: cf classes
Fax: 79 93 11 - 40
E-mail: