27.10.2023 - Vereedegung Schäfferoot

27.10.2023-Vereedegung Schäfferoot

(LU) De Freiden den 27.10.2023 gouf deen neie Schäfferot, de Buergermeeschter Joe Nilles, den 1te Schäffen Daniel Scharff an de Marc Wintersdorf als 2te Schäffen, vun der Inneministesch Taina Bofferding offiziell vereedegt.
--------------------------------------------
(FR) Le vendredi 27.10.2023 le nouveau collège échevinal avec le bourgmestre Joe Nilles, le premier échevin Daniel Scharff et le deuxième échevin Marc Wintersdorf, a été assermenté officiellement par la Ministre de l'Intérieur Taina Bofferding.