Économie locale

lokal produiten thumb

Berdorfer Eck
53, Rue d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 26 78 44 34
info@berdorfereck.lu
berdorfereck.lu

Victoria vum Berdorfer Eck
53, Rue d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 26 78 42 99
victoria@berdorfereck.lu
berdorfereck.lu/restaurant-victoria

Camping Belle-Vue 2000
29, Rue de Consdorf
L-6551 Berdorf
+352 79 06 35
campbv2000@gmail.com
www.campingbelle-vue2000.com
Hôtel-Restaurant Kinnen
2, Route d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 79 01 83
hotelkinnen@pt.lu

www.hotelkinnen.lu

Camping Martbusch
3, Beim Maartbesch
L-6552 Berdorf
+352 79 05 45
camping.martbusch@pt.lu
camping-martbusch.lu
Familie Hansen-Jungers
25, Route de Diekirch
L-6590 Weilerbach
+352 72 60 64
me.hansen@hotmail.com
Ferme Hammhof
1, Um Hammhaff
L-6552 Berdorf
+352 79 03 78
schmalen@pt.lu
www.berdorfer.lu
Restaurant Ying
28, Rue d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 26 78 44 18
www.restaurantying.lu
Hôtel-Café-Restaurant Defive
25, Rue d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 79 01 98Hôtel-Restaurant Pérékop
89, Route d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 79 93 29
perekop@pt.lu
www.hotel-perekop.com

Trail-Inn Natur & Sporthotel
1, Route d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 26 78 42 45
info@trail-inn.lu
www.trail-inn.lu
La Véranda
19-20, Route de Diekirch
L-6555 Bollendorf-Pont
+352 72 98 43


Bistro Martbusch
5, Beim Martbusch
L-6552 Berdorf
+352 621 619 485
https://www.facebook.com/BistroMartbusch
Pension de Boerderij
44, Rue de Grundhof
L – 6550 Berdorf
+352 26 78 46 10
pensiondeboerderij.com
Restaurant-Pizzeria Lenert
55, Rue d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 79 08 11
info@cafelenert.lu
Am Park Restaurant
1, An der Ruetsbech
L-6552 Berdorf
+352 26 78 47 77 ou +352 691 291 973
www.amparkrestaurant.lu
contact@amparkrestaurant.lu
Hôtel-Restaurant Brimer
1, Route de Beaufort
L-6360 Grundhof
+352 26 87 87 1
info@hotel-brimer.lu
www.hotel-brimer.lu

Poons & Paws S.à r.l.
21, Biirkelterstrooss
L-6552 Berdorf
+352 621 434 388
poons.and.paws@gmail.com

Annick Mersch - Edelstein & Schmuckdesignerin
42, Rue d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 79 96 16
www.annickmersch.com
info@annickmersch.com
Atelier de Soufflage de Verre Seil Pascale
42, Rue d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 79 95 95
www.pascaleseil.com
pseil@pt.lu
Peinture de l'Est S.à r.l.
18, Rue d'Echternach
L-6550 Berdorf
+352 79 04 47 ou +352 661 304 877
www.peintureest.lu
info@peintureest.lu
Fromagerie Schmalen
2, Rue de Consdorf
L-6551 Berdorf
+352 79 03 78
www.berdorfer.lu
mail@berdorfer.lu
By Siebenaler
30, Hammhafferstrooss
L-6552 Berdorf
+352 691 68 55 59
www.bysiebenaler.com
info@bysiebenaler.com
CIGR Mëllerdall a.s.b.l.
8, An der Laach
L-6550 Berdorf
+352 28 80 80
cigr-mellerdall.lu
mellerdall@cig.lu
Planet Jardin
61, Rue de Grundhof
L-6550 Berdorf
+352 691 209 561 ou +352 691 45 86 80
www.planet-jardin.com
planet.jardin@tango.lu
Haarmanufaktur Tamara Kreissig
53, Rue de Echternach
L-6550 Berdorf
+352 27 68 78 90
salonkee.lu/salon/haarmanufaktur
Salon Patricia S.à r.l.
1, An der Ruetsbech
L-6552 Berdorf
+352 27 75 81 96
Milly's Stop Shop & Relax S.à r.l.
Q8 Station-Service
19-20, Route de Diekirch
L-6555 Bollendorf-Pont
+352 72 98 43

Cutting Queens
2, Gruusswiss
L-6555 Bollendorf-Pont
+352 26 72 17 20
www.friseur-cutting-queens.lu
cuttingqueens@gmx.de
L’épicerie de Berdorf
1, An der Ruetsbech
L-6552 Berdorf
epiceriedeberdorf@gmail.com
Leckermailchen S.à r.l.
Streetfood/Foodtrailers
28, An der Heeschbech
L-6551 Berdorf 
+352 691 59 23 69