Actualités Pacte Climat

Actualités 2023 Gemengenzeitung 2023-03


26.10.2022 - Mëllerdaller Klima-, Energie- & Ëmweltdag

klimadag Thumb

Dir sidd Bierger am Natur- & Geopark Mëllerdall an Iech läit Klimaschutz an een nohaltegen Ëmgang mat eisen Ressourcen um Häerz?

Da kommt den 12. November op Waldbëlleg op den 1. Mëllerdaller Klima-, Energie- & Ëmweltdag an diskutéiert mat, wéi mir eis Regioun zesummen méi nohalteg gestalten kënnen. Är Meenung zielt!

Ofgeronnt gëtt den Dag duerch weider flott Aktivitéiten fir Grouss a Kleng. De ganze Programm an de Formulair fir d’Umeldung fannt Dir ënner folgendem Link:

https://www.naturpark-mellerdall.lu/mellerdaller-klima-energie-an-emweltdag/


13.09.2022 - Kleng Schrëtt

kleng-Schrett-3

Energiesparen und steigende Energiepreise sind zurzeit allgegenwärtige Themen und werden möglicherweise zu künftigen Herausforderungen. Neben dem allgemeinen Umwelt- und Klimaschutzgedanken sollte und kann ein Jeder aus persönlichem Interesse (Kosteneinsparung) und im Sinne der allgemeinen Solidarität in der aktuellen Lage seinen kleinen Beitrag zur Energieersparnis leisten. Viele kleine Maßnahmen sind problemlos und ohne Aufwand im Alltag umzusetzen. Eine interessante Zusammenstellung solcher „kleinen Schritte“ kann auf folgender Internetseite eingesehen werden:

www.klengschrett.lu

Reinschauen und Ausprobieren lohnt sich. Danke für Ihr Interesse und Ihr Mitwirken.

_________________________________________________________________________________

L’économie d’énergie et les prix énergétiques en hausse sont actuellement des sujets omniprésents et peuvent éventuellement devenir les défis de l’avenir proche. A part la contribution générale à la protection de l’environnement et du climat, chacun pourrait et devrait dans un intérêt personnel (économie de coûts) et au sens de la solidarité générale dans la situation énergétique actuelle, prester sa petite contribution à l’économie d’énergie. Beaucoup de petites mesures peuvent être mise en œuvre sans difficultés et sans effort au quotidien. Une collection intéressante de tels « petits pas » peut être consultée sur le site internet :

www.klengschrett.lu

Ça vaut le coup d’y jeter un coup œil et d’essayer. Merci pour votre intérêt et votre participation.

Lycée Ermesinde - Bäertrëffer Klimapakt
Nova Naturstroum Präis

Prix Nova Naturstroum 2

En Dënschden 16. November huet d'Gemeng Bäertref den Nova Naturstroum Präis iwwerreecht kritt fir de Schoulprojet "Nachhaltigkeit macht Schule" an d'E-Bike Statiounen an der Gemeng, dat a Presence vum Minister Claude Turmes. De Buergermeeschter Joe Nilles an den Daniel Scharff, hunn dësen Präis entgéintgeholl.