Jobs

success-2697951 1920

(LU) Fir sech fir en Job ob enger Gemeng kënnen ze mëllen, mussen zwou Konditiounen erfëllt sënn, egal ob et sech em ee Funktionär-, Employé- oder Aarbechterposten handelt:

De Poste muss vum Gemengerot mat enger präziser Beschreiwung geschafe ginn,

De Poste muss offiziell ausgeschriwwe sënn, mat der Indikatioun vu wéini bis wéini een sech ka mellen, a wéi eng Dokumenter ee muss ofginn.

Wann dës zwou Konditiounen net erfëllt sinn, gëtt all Demande fir eng Kandidatur fir e Posten bei der Gemeng mat engem Refus direkt zeréckgeschéckt.

An dëser Rubrik fann dir all Informatiounen zu deenen aktuell publizéierte fräi Poste bäi eiser Gemeng

 

(FR) Pour poser sa candidature pour un poste de travail auprès de la commune, deux conditions essentielles doivent être remplies, peu n’importe s’il s’agit d’un poste de fonctionnaire, d’employé ou d’ouvrier:

Le poste avec une description de poste précise doit être créé au préalable par le conseil communal

Le poste est publié officiellement avec indication d’un délai précise dans le cadre duquel on peut introduire sa demande de candidature et en indiquant les pièces à l’appui à fournir avec la demande.

Toute demande de candidature introduite auprès de la commune est retournée directement avec un refus, pour le cas où ces deux conditions ne sont pas remplies.

Dans la présente rubrique, vous trouvez toutes les informations sur les postes publiés et vacants auprès de notre commune.

Dëse Poste gouf vum Gemengerot de 6. Februar 2020 geschafen (mat der Konditioun den Admissibilitéisexame fir d’Fonction publique musse gepackt ze hunn)

Eng éischt Publikatioun vum 23.05 bis 19.06.2020 huet net déi gewënschten Unzuel u Kandidate bruecht, fir kënnen en adequate Choix ze maachen.

Duerfir huet de Schäfferot decidéiert eng zweet Publikatioun fir Januar 2021 ze lancéieren, dat och well de Ministère eréischt am Dezember 2020 nei Admissibilitéitsexamen an dëser Carrière organiséiert.

 

Et mécht aktuell kee Sënn schrëftlech Kandidature fir dëse Posten eran ze reechen, mä Interessente kënnen sech awer iwwer Telefon oder Mail beim Chef vum Service technique am Viraus iwwer dëse Posten informéiere respektiv sech fir e Gespréich e Rendezvous huelen:

Kontakt: , Tél.: 79 01 87 28