D'Police informéiert: Senioren-Sécherheetsberoder

Secherheetsberoder Thumb

SHARE

D'Police informéiert:

Senioren-Sécherheetsberoder


Dir sidd drun interesséiert anere Senioren ze weisen, wéi ee sech sécher am Alldag verhält?
Ma da gitt och Dir SenioreSécherheetsBeroder!
Mir sinn eng Équipe Bénévoler, déi Konferenzen zum Thema Sécherheet hale ginn, ganz ënnert dem Motto:
"Seniore fir Senioren, aktiv fir méi Sécherheet!"
Dir kritt eng Formatioun vun der Police zu verschiddenen Themen am Beräich Sécherheet
an duerno dierft Dir Konferenzenbei Senioren hale goen.

 

Sidd dir interesséiert? Da mellt Iech bei eis:
prevention@police.etat.lu
Telefon: +352 244 24 4033

Downloads