Gemengewalen 2023 - Gemeindewahlen 2023 - Elections communales 2023

pen-2181101_1920

SHARE

(LU) Gemengewalen 2023

Léif Biergerinnen a Bierger,

No dem Verscheede vun eisem Gemengerot a Kandidat fir d’ Gemengewalen, Carlo Bentner, mussen d’ Walen vum 11. Juni fir en neie Bäertrëffer Gemengerot, wéi dat am Walgesetz virgesinn ass, op e spéideren Datum verluecht ginn. Zesumme mam Inneministère gouf den 8. Oktober 2023, den Dag vun de Chamberswalen, hei zeréckbehalen.

D’ Aschreiwunge fir d’ Bréifwale sënn all hifälleg, an déi missten dann am Fall wou dat gewënscht ass, fir den 8. Oktober erneiert ginn. Déi Bréifwalziedelen wou elo schonns fortgeschéckt goufen, ginn den 11. Juni a Präsenz vum Haaptwalbüro zerstéiert, ouni opgemaach ze ginn.

Méi genau Informatiounen zu den neien Delaie fir d’ Gemengewalen vum 8. Oktober deele mer de Biergerinnen a Bierger mat, no deem mer den offiziellen Arrêté vun dem Inneministère zougestallt kruten.

-------------------------------------------

(DE) Gemeindewahlen 2023

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Nach dem Ableben unseres Gemeinderates und Kandidaten für die Gemeindewahlen, Carlo Bentner, müssen die Wahlen vom 11. Juni zur Erneuerung des Gemeinderates der Gemeinde Berdorf, wie dies vom Wahlgesetz vorgesehen ist, auf ein späteres Datum verlegt werden. Zusammen mit dem Innenministerium wurde das Datum des Oktober 2023, an dem zeitgleich die Luxemburger Parlamentswahlen vorgesehen sind, zurückbehalten.

Die Einschreibungen für die Briefwahl sind alle hinfällig und müssten im Falle wo das gewünscht ist für den 8. Oktober erneuert werden. Die Briefwahlzettel welche schon abgeschickt wurden, werden am 11. Juni in Anwesenheit der Mitglieder des Hauptwahlbüros zerstört, ohne sie zu öffnen.

Genauere Informationen zu den neuen Fristen für die Gemeindewahlen vom 8. Oktober teilen wir den Bürgerinnen und Bürgern nach Erhalt des offiziellen Erlasses des Innenministeriums zu gegebener Zeit mit.

-----------------------------------

(FR) Elections communales 2023

Chers concitoyennes et concitoyens,

Après le décès de notre conseiller et candidat pour les élections communales, Monsieur Carlo Bentner, les élections du 11 juin pour le renouvellement du conseil communal de Berdorf doivent être reportées à une date ultérieure, conformément aux dispositions de la loi électorale. En coordination avec le ministère de l‘Intérieur, la date du 8 octobre 2023 a été retenue. C’est également le jour des élections des membres de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg.

Les inscriptions pour le vote par correspondance deviennent caducs et devraient être renouvelées, le cas échéant, pour le 8 octobre. Les bulletins du vote par correspondance déjà envoyés, seront détruits avec leur contenu, sans autre manipulation, le 11 juin, en présence des membres du bureau principal.

Des informations plus précises sur les nouveaux délais à respecter pour les élections communales du 8 octobre seront communiquées aux concitoyennes et concitoyens après avoir reçu l’arrêté ministériel officiel du ministère de l’Intérieur.