Hei dierft dir plécken! Aktioun "Gielt Band" - Cueillez librement! Action, le ruban jaune, "Gielt Band"

Giel Thumb

Hei dierft dir plécken!

 

D' "Gielt Band" ass eng Aktioun vum Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung an dem Syvicol. Ass een Uebstbam mat engem giele Band markéiert, dann ass d'Plécken fir den eegene Bedarf erlaabt, jo esouguer erwënscht. An dat gratis. Zil ass et vun deenen villen ongenotzten Uebstbeem ze profitéieren an sech ze zerwéieren.

 

Déi zwou Plazen hei zu Bäertref sinn hannert der Gemeng an hannert dem Centre Culturel.

 

Mir sinn Antigaspi an Dir? Zesumme géint d'Liewensmëttelverschwendung.

 

Informéiert Iech weider um Site www.antigaspi.lu

 

----------------------------------

Cueillez librement!

 

Le ruban jaune, "Gielt Band", est une action du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en collaboration avec le Syvicol. Si un arbre fruitier est marqué à l'aide d'un ruban jaune, la cueillette pour l'usage personnel est autorisée - voir même souhaitée - et gratuite. Le but est de se servir et de profiter de tous les fruits inutilisés.

 

Les deux endroits ici à Berdorf sont derrière la commune et derrière le centre culturel.

 

Nous sommes antigaspi, et vous? Ensemble contre le gaspillage alimentaire!

 

Plus d'informations sur www.antigaspi.lu

Downloads