Informatiounen vun der Ecole Régionale de Musique de la Ville d’Echternach

Musique_Thumb PO

Hei e puer Informatiounen vun der Ecole Régionale de Musique de la Ville d’Echternach.
De 17. Juni luede si an op hier Porte ouverte wéi der hei op dem Flyer gesi kënnt.
Desweidere bidde si awer och erëm e "Schnuppercours" un, fir weider Informatiounen sollt dir iech bei hinne mëllen.
Ausserdeem ass hei ugespéngelt nach hiren Newsletter mat weideren Informatiounen.

Downloads