Pacte logement 2.0

Pacte Foto

SHARE

(FR) A l’occasion de la conférence régionale du Pacte Logement 2.0 du 21 septembre 2021 à Remich a eu lieu l’acte cérémoniale de la signature de la Convention initiale du Pacte logement 2.0 entre le bourgmestre de la commune de Berdorf Joe Nilles et le ministre du Logement Henri Kox, la commune de Berdorf étant un des premiers signataires de ce Pacte.

-----------------------------------------------------------------------------

(LU) Um Dag vun der regionaler Konferenz iwwer de Wunnengsbaupakt 2.0 vum 21 September 2021 zu Réimech, huet den zeremoniellen Akt vun der Ënnerschrëft vun der initialer Konventioun vum Wunnengsbaupakt 2.0 tëschent dem Buergermeeschter vun der Gemeng Bäertref Joe Nilles an dem Wunnengsbauminister Henri Kox stattfonnt. D’Gemeng Bäertref ass een vun den éischte Signatäre vun dësem Pakt