Tour du Duerf

news Tour du Duerf 2021

SHARE

D’Gemeng Bäertref mécht dëst Joer bei der Aktioun « Tour du Duerf » mat, déi all Joer vum 10. bis den 30. September stattfënnt. Fir Lëtzebuerg zeechnen hei als Organisateuren de Mobilitéitsministär, d’Klima-Bündis Lëtzebuerg a fir eis Regioun den Natur- an Geopark Mëllerdall. Et geet drëm d‘Leit ze motivéieren, de Vëlo öfters a regelméisseg ze benotzen, entweder fir op d‘Aarbecht ze fueren oder och an der Fräizäit.
 

All Bierger vun  der Gemeng, egal a wéi engem Alter, kann hei matmaachen a Vëloskilometere sammelen.
 

Dir kennt Iech entweder an der Basis Equipe vun der Gemeng Bäertref aschreiwen oder är eegen Equipe umellen (Minimum 2 Persoune pro Equipe). Dës offiziell Aschreiwung fënnt ënnert www.tourduduerf.lu/radlerbereich statt. D’Kilometere kënnen och iwwert eng speziell App (Android oder IOS) agedroen ginn.
 

Weider Informatiounen dozou, iwwert d‘Spillregelen, d‘Resultater, wat ze gewannen ass, a soss Interessantes, fann dir ënner der Adress  www.tourduduerf.lu, an dat an dräi Sproochen (DE, FR,EN).
 

Hei fann dir och d’Kontaktpersounen vun der Gemeng Bäertref fir dës Aktioun.
 

Mir hoffen dann ob vill Vëloskilometere vun eise Bierger fir eis Gemeng.

 

La commune de Berdorf participera cette année à l’action « Tour du Duerf», laquelle a lieu chaque année du 10 au 30 septembre. Pour le Luxembourg, les organisateurs sont  le ministère de la mobilité et des  travaux publics,  l’association «Klima-bündnis Lëtzebuerg» et pour notre région le Parc naturel et géologique du Mullerthal. L’initiative poursuit l’objectif de motiver les gens de prendre plus souvent le vélo soit pour aller au travail soit pendant le temps libre.
 

Tous les citoyens de la commune, quel que soit leur âge, peuvent participer et accumuler des kilomètres de vélo.
 

Vous pouvez vous inscrire soit dans l’équipe de base de la commune de Berdorf ou bien créer une propre équipe (2 personnes au minimum par équipe). L’inscription se fait sur le site www.tourduduerf.lu/radlerbereich.
 

Les kilomètres parcourus peuvent également être communiqués à l’aide d’une application Android ou IOS.
 

Pour d’autres informations sur les règles du jeu, les résultats, les prix à gagner et d’autres choses intéressantes, consultez le site Internet www.tourduduerf.lu, accessible en trois langues (DE, FR, EN).
 

Sur ce site vous trouvez également les personnes de contact de la commune de Berdorf pour cette initiative.
 

Enfin nous espérons que les citoyens rassemblent  beaucoup de kilomètres de vélos pour notre commune.

Downloads