Wichtige Mitteilung an die Einwohner der Ortschaft Berdorf / Avis aux habitants de Berdorf

Thumb Déviation

SHARE

(LU) De Ministère de la Mobilité et des Travaux publics deelt eis mat, dass d’Streck tëschent Bollendrëffer-Bréck a Grondhaff, den 8.11.2021 vun 8:30 bis 11:30 gespaart ass, dat fir e Chrëschtbeemchen ze haen fir mat engem ausseruerdentlechen Transport op Iechternach ze féieren.

Eng Deviatioun geet iwwert den CR121 vum Grondhaff an de Mëllerdall a vu Konsdrëf op Iechternach. D’Busser fir d’Urtschaften Weilerbaach an Bollendrëffer-Bréck falen aus. Ugespéngelt den Avis vum RGTR.

-------------------------------------------

(FR) Le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics vient de nous informer que la route entre Bollendorf-Pont et Grundhof sera barrée le 8.11.2021 entre 8:30 et 11:30  à l’occasion des travaux d’abattage d’un sapin de Noël avec chargement et transport sur un convoi à Echternach.

La déviation se fera par le CR121 du Grundhof vers le Müllerthal et puis par Consdorf vers Echternach. Les bus desservant les villages de Weilerbach et Bollendorf-Pont sont annulés. En annexe l’avis du RGTR.

Downloads