+++ Informatioun vum SIGRE wat d'Eidelmaache vun de Poubellen ugeet +++

sigre

Fir hiert Personal ze schützen fiert d’Müllabfuhr aktuell mat nëmmen méi engem Begleeder an duerfir awer mat méi Camion’en. Et kann also doduerch virkommen, dass Äer Poubelle schonn éischter wéi gewéinlech ewech geholl gëtt. Setzt duerfir w.e.g Är Poubelle am beschten schonn Donneschdes owes oder spéitstens Freides moies fir 7:00 Auer bei d’Strooss.
Merci fir Äert Verständnes.

Retour aux actualités