/// OPGEPASST /// INFO /// ATTENTION ///

Thumb-sign

(LU) Wéi mir vun den Ponts & Chaussées matgedeelt kritt hunn, gëtt op der Strooss RN10 "Weilerbach"
eng rout Luucht opgestallt wéinst Bëschaarbechten an dat vum 21.03.2022 bis den 26.03.2022
------------
(FR) Suite à une communication des Ponts & Chaussées, des feux tricolores vont être installés sur la route
RN10 à "Weilerbach" à cause de travaux forestiers et ceci du 21.03.2022 jusqu'au 26.03.2022

Retour aux actualités