De Mount vum Bongert 2020

mount bongert

Mir erënneren nach eng kéier drun, dat säit dem 20sten September a wärend dem ganzen Mount Oktober, den Mount vum Bongert ass. Bei Interesse kennt dir op dësem Link méi liesen: https://www.naturpark-mellerdall.lu/mount-vum-bongert/

Dëse Weekend steet de "Sorten Drive-Inn" zu Bur um Programm, dëst vun 9:00 - 12:00 Auer: https://www.naturpark-mellerdall.lu/event/sorten-drive-in/

Retour aux actualités