Vereedegung vum Här David Schuster

DSC 0043

Haut, den 09.02.2022 um 11 Auer war d' Vereedegung vum Här David Schuster. Hien schléisst sech dem Service Technique vun der Gemeng Bäertref un, dat an der Funktioun vum diploméierten Ingenieur. Mir wënschen him op jidder Fall alles Guddes bei sengem neiem Challenge hei an der Gemeng.

Retour aux actualités