Referendum

pen-gd5c341d78 1920

Betreffend de Referendum iwwert d’Verfassungsännerungen informéiert d'Gemeng d'Wieler, déi d'Walrecht fir d’Legislativwalen hunn an an der Gemeng Bäertref wunnen, datt si sech an d'Lëscht aschreiwen kënnen, fir dëse Referendum ze ënnerstëtzen.

 

Des Lëschten leien an der Gemeng aus vum 9. Abrëll 2022 bis den 9. Mee 2022 dat zu den normalen Ëffnungszäiten vu

Méindes bis Freides 8 bis 12 Auer, Méindes bis Mëttwochs vun 14 bis 16 an Donneschdes vun 14 bis 19 Auer, an ausserdem Samsdes vun 11 bis 12 Auer ausser den 7. Mee vun 9 bis 12 Auer

 

Well et sech beim 9. Mee 2022 em e gesetzleche Feierdag handelt (Journée de l’Europe), ginn d’Wieler informéiert dass dee leschten Dag fir sech op d’Lëschten anzeschreiwen, Samschdes, de 7. Mee 2022 ass.

----------------------------------------------------------------------

Betreffend das Referendum über die Verfassungsänderungen informiert die Gemeinde die Wähler welche das Wahlrecht für die Legislativwahlen haben und in der Gemeinde Berdorf wohnhaft sind, dass diese sich in die Liste zur Unterstützung des Referendums einschreiben können.

 

Besagte Listen liegen in der Gemeindeverwaltung aus, dies vom 9ten April 2022 bis zum 9ten Mai 2022, zu den normalen Öffnungszeiten von

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, und desweiteren jeden Samstag von 11 bis 12 Uhr ausser am 7. Mai von 9 bis 12 Uhr

 

Da es sich beim 9. Mai 2022 jedoch um einen gesetzlichen Feiertag handelt (Europatag), werden die Wähler hiermit in Kenntnis gesetzt, dass die Frist zum Unterschreiben der Listen nur bis einschließlich Samstag, den 7. Mai 2022 läuft.

---------------------------------------------------------------------

Concernant le référendum sur la révision de la Constitutioun , la commune informe les électeurs qui possédent le droit de vote pour les élections législatives et sont domiciliés dans la commune de Berdorf, qu’ils peuvent soutenir ce référendum en s’inscrivant sur les listes d’inscription.

 

Lesdites listes sont tenues à leur disposition à l'administration communale de Berdorf du 9 avril 2022 jusqu'au 9 mai 2022 inclus, pendant les heures d'ouverture normales à savoir

du lundi au vendredi de 8h à 12h, du lundi au mercredi de 14h à 16h et le jeudi de 14h à 19h, et  les samedis de 11h à 12h sauf pour le 7 mai de 9 à 12 heures

 

Étant donné que le 9 mai 2022 est un jour férié légal (Journée de l’Europe), il est porté à la connaissance des électeurs que le dernier jour pour apposer leur signature est le samedi, 7 mai 2022.

Retour aux actualités